Valentínska zľava -14% na 14 dní na všetky SKLADOVKY

ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY A VRÁTENIE TOVARU

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.2 Tovar na vrátenie bez udania dôvodu by mal byť:
a) nepoškodený, nezmontovaný, nepoužívaný
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, obalu ...),
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, odporúčaný postup je nasledovný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky mailom (nie telefonicky),  uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar späť kuriérom na adresu skladu predávajúceho (ADAMICCI - dizajnove.sk, Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava) - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k znehodnoteniu samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy). Na predajni (Trnavská cesta 67, Bratislava) je možné vrátiť bez udania dôvodu len tovar, ktorý bol vyzdvihnutý osobne. Tovar je možné doručiť aj osobne do skladu - Stará Vajnorská 37, Bratislava počas pracovných dní v čase 8:30-15:00 po predošlej telefonickej dohode. K vrátenému tovaru odporúčame priložiť formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý je zasielaný na mail kupujúceho v deň zadania objednávky.
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...). Zákazník si môže objednať vlastnú dopravu alebo nás požiadať mailom o zabezpečenie dopravy v cene 5EUR/ 1 ks balík (max rozmery 60 x 60 x 60) alebo pri nadrozmerných balíkoch 19 EUR/ks.

7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa doručenia tovaru pre potreby odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar.

7.5 V prípade nesplnenia podmienky podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

7.6 V prípade, ak kupujúci  uviedol vo svojej objednávke identifikačné údaje o svojom podnikaní (IČO, DIČ alebo IČ DPH), nemá právo na odstúpenie od zmluvy  do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu. V takomto prípade je len na predávajúcom, či zákazníkovi umožní vrátenie tovaru. Ak kupujúci pri vyplňovaní objednávkového formulára neuviedol firemné údaje, no podľa charakteru jeho objednávky je jasné, že bude tovar využívať v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, taktiež nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

7.7. V prípade, ak kupujúcemu bolo umožnené pred objednávkou tovar riadne vyskúšať na adrese kamennej prevádzky - Trnavská cesta 67, Bratislava v požadovanou prevedení (farba, rozmer a podobne), takisto sa nevzťahuje právo na odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

DODACIE PODMIENKY

Dodacie podmienky internetového obchodu dizajnove.sk.

  1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote uvedenej po potvrdení objednávky.
  3. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu.
  4. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi. Tovar je dodávaný k prvým zatváracím dverám na adrese kupujúceho. V cene nie je štandardne zahrnutá výnos a ani montáž výrobku. V prípade záujmu sú tieto služby kalkulované individuálne.
  5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.
  6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 14 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.
Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Produkt bol pridaný do porovnávania.